Pirkimo taisyklės ir privatumo politika

 • TAISYKLĖS IR PRIVATUMO POLITIKA
  I. Bendrosios nuostatos

  1. Nepriklausomas „NeoLife International“ konsultantas Julius Varnas (konsultanto ID: 57-444402), veikiantis pagal indiv.v. numerį 883668 yra internetinės parduotuvės www.tavodelne.lt savininkas. Internetinės parduotuvės (toliau - Parduotuvė) taisyklės (toliau - Taisyklės) taikomos Klientui teikiant užsakymą www.tavodelne.lt Parduotuvėje.

  2. www.tavodelne.lt turi teisę koreguoti Parduotuvės Taisykles. Taisyklės taikomos visiems Klientams užsakantiems šioje Parduotuvėje.

  3. Klientas privalo susipažinti su Parduotuvės Taisyklėmis prieš pateikiant užsakymą. Visais atvejais laikoma, jog Klientas yra susipažinęs su Taisyklėmis ir joms pritaria, kai galutinai pateikia užsakymą.

  4. Parduotuvė neatsako už patirtus nuostolius (materialinius ar moralinius) tais atvejais, kai problemos buvo sukeltos Klientui neatsižvelgus į Taisyklių informaciją kuri yra viešai pateikiama šiame puslapyje.

  II. Privatumo politika

  Šioje privatumo politikoje pateikiama informacija, kaip „Tavodelne“ tvarko asmens duomenis. Ši privatumo politika taikoma „Tavodelne“ ir asmenims, kurie naudojasi, naudojosi, išreiškė ketinimą naudotis arba yra kaip nors kitaip susiję su „Tavodelne“ teikiamomis paslaugomis, tarpusavio santykiams, įskaitant santykius su asmenimis, atsiradusius iki šios privatumo politikos įsigaliojimo.

  Sąvokos

  Duomenų subjektas – tai bet kuris fizinis asmuo, kuris naudojasi, naudojosi, išreiškė ketinimą naudotis arba yra kaip nors kitaip susijęs su „Tavodelne“ teikiamomis paslaugomis.

  Asmens duomenys – tai bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti nustatyta.

  Tvarkymas – tai bet kokia su Asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, keitimą, prieigos suteikimą, užklausų pateikimą, perdavimą ir kt.).

  „Tavodelne“ – tai individuali įmonė, įm.k. 883668, adresas P. Smuglevičiaus g.6-30, Vilnius LT08311, Lietuva.

  Bendrosios nuostatos

  Šioje privatumo politikoje pateikiamos bendros nuostatos, kaip „Tavodelne“ tvarko Asmens duomenis. Papildoma informacija apie Asmens duomenų tvarkymą gali būti pateikta paslaugų sutartyse ir kituose su paslaugomis susijusiuose dokumentuose, taip pat Verskis interneto svetainėje: www.tavodelne.lt.

  Asmens duomenų kategorijos, tvarkymo tikslai ir pagrindas

  „Tavodelne"  tvarko Asmens duomenis tik remdamasi asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais. Paprastai „Tavodelne“ tvarko Asmens duomenis siekdama sudaryti sutartis ir užtikrinti jų vykdymą. Asmens duomenys gali būti tvarkomi sutikimo pagrindu, pavyzdžiui, tiesioginės rinkodaros tikslais. Taip pat „Tavodelne“ tvarko Asmens duomenis vykdydama teisines prievoles ir teisėto intereso pagrindu (tik, jei Duomenų subjekto interesai nėra viršesni).

  SLAPUKAI

  „Tavodelne.lt“ interneto svetainėje naudojami slapukai. „Tavodelne.lt“ naudojamus slapukus reglamentuoja Slapukų politika, kuri skelbiama šio puslapio apačioje.

  ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS

  Asmens duomenys gali būti gaunami tiesiogiai iš Duomenų subjekto, iš Duomenų subjekto veiklos jam naudojantis paslaugomis ir išorinių šaltinių bei kitų trečiųjų šalių (pavyzdžiui, partnerių, registrų ir kt.).

  Asmens duomenų gavėjai

  Asmens duomenys gali būti perduodami gavėjams, tokiems kaip:

  Valstybės įstaigoms ir institucijoms, kitiems asmenims, vykdantiems įstatymų jiems pavestas funkcijas;

  „Tavodelne“ įgaliotiems duomenų tvarkytojams, tokiems kaip marketingo veiklą vykdantiems subjektams, informacinių technologijų paslaugas teikiantiems subjektams ir, kitoms įgaliotoms šalims. Tokiais atvejais „Tavodelne“ imasi reikiamų priemonių siekiant užtikrinti, kad tokie duomenų tvarkytojai Asmens duomenis tvarkytų, laikydamiesi „Tavodelne“ nurodymų ir galiojančių teisės aktų bei reikalauja įgyvendinti tinkamas Asmens duomenų saugumo priemones;

  DUOMENŲ SAUGUMAS

  „Tavodelne“ svarbu apsaugoti Jūsų Asmens duomenis. „Tavodelne“ užtikrina Asmens duomenų konfidencialumą pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus ir tinkamų techninių ir organizacinių priemonių, skirtų apsaugoti Asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos, atskleidimo, atsitiktinio praradimo, pakeitimo ar sunaikinimo ar kitokio neteisėto tvarkymo, įgyvendinimą.

  Geografinė tvarkymo teritorija

  Paprastai Asmens duomenys tvarkomi Europos Sąjungos / Europos ekonominėje erdvės (ES/EEE) teritorijoje, tačiau teisės aktų nustatytais atvejais jie gali būti perduodami ir tvarkomi už ES / EEE ribų.

  Saugojimo laikotarpis

  Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau nei yra būtina. Asmens duomenų saugojimo laikotarpis apibrėžiamas atsižvelgiant į sudarytų sutarčių pobūdį, „Tavodelne“ teisėtą interesą arba teisės aktų reikalavimus (pavyzdžiui, reglamentuojančius archyvavimo terminą ir kt.).

  JŪSŲ, kaip duomenų subjekto, teisės

  Jūs turite teisę:

  • gauti informaciją apie tai, ar „Tavodelne“ tvarko Jūsų Asmens duomenis ir, jei taip, susipažinti su jais;
  • prašyti ištaisyti Jūsų Asmens duomenis, jeigu jie yra neteisingi, neišsamūs arba netikslūs;
  • nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų Asmens duomenys. Ši teisė netaikoma, jei Asmens duomenys tvarkomi dėl teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Duomenų subjekto interesus;
  • atšaukti sutikimą (pavyzdžiui, dėl duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais). Sutikimo atšaukimas atgal negalioja ir nedaro poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui;
  • reikalauti ištrinti, perkelti, apriboti Asmens duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą, kai Asmens duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų ar Privatumo politikos reikalavimų;
  • pateikti skundą dėl Asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kurios interneto svetainės adresas ada.lt, jei Jūs manote, kad Jūsų Asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant Jūsų teises ir teisėtus interesus pagal taikomus teisės aktus.

  TREČIŲJŲ ŠALIŲ INFORMACIJA

  „Tavodelne“ interneto svetainėje gali būti nuorodų į trečiųjų šalių interneto svetaines ir socialinius tinklus. „Tavodelne“ nėra atsakinga už trečiųjų šalių pateikiamos informacijos turinį, privatumo politiką ir taikomas duomenų saugumo priemones. Trečiosios šalys gali tvarkyti Asmens duomenis pagal kitas sąlygas nei „Tavodelne“, todėl norėdami susipažinti su jų vykdomu Asmens duomenų tvarkymu, kreipkitės į juos.

  Kontaktinė informacija

  Jūs turite teisę kreiptis į „Tavodelne“, siekdami pateikti paklausimus, atšaukti duotus sutikimus, teikti prašymus dėl Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo ir skundus dėl Asmens duomenų tvarkymo, atsiunčiant juos el. paštu info@tavodelne.lt.

  Privatumo politikos pakeitimai

  „Tavodelne“ turi teisę šią privatumo politiką keisti. Rekomenduojame reguliariai apsilankyti „Tavodelne.lt“ interneto svetainėje ir susipažinti su naujausia informacija.

  III. Užsakymo pateikimo tvarka ir sąlygos

  1. Klientas apsilankęs Parduotuvės internetiniame puslapyje pasirenka jam patinkančias prekes. Jo pasirinkimo pagrindu suformuojamas prekių krepšelis.

  2. Suformavus prekių krepšelį, Klientas (jei jis dar nėra užsiregitravęs ir prisijungęs prie sistemos) turi suvesti duomenis, būtinus pasirinktoms prekėms pristatyti: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefoną bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes. Parduotuvė patvirtina, kad Kliento pateikti duomenys bus naudojami išskirtinai tik prekių pardavimo ir pristatymo tikslais, nepažeidžiant LR teisės aktų numatytų reikalavimų asmens duomenų apsaugai.

  3. Toliau Klientas turi pasirinkti vieną iš galimų atsiskaitymo Parduotuvėje būdų. Kartu gali būti pasirenkamas prekių pristatymo būdas ir kaina.

  4. Paskutiniame žingsnyje sugeneruojami visi Kliento pateikti duomenys, prieš kuriuos patvirtindamas, Klientas privalo įsitikinti, jog pateikti duomenys yra teisingi ir atitinka jo pageidavimus. Klientas turi galimybę pataisyti klaidas, jei jų yra, prieš išsiunčiant užsakymą. Tuo atveju, jeigu prieš prekių pasirinkimą Klientas nėra susipažinęs su Parduotuvės Taisyklėmis, jis tai privalo atlikti prieš patvirtindamas savo užsakymą bei jame pateiktus duomenis, kitaip, bus laikoma, kad Klientas yra susipažinęs su Taisyklėmis.

  5. Klientui patvirtinus užsakymą, Parduotuvė gauna visą informaciją apie jį. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna Parduotuvė. Kartu tokiu atveju laikoma, jog tarp Kliento ir Parduotuvės yra sudaryta sutartis. Tačiau tokia sutartis laikoma vykdytina tik nuo to momento, kai Parduotuvė gauna patvirtinimą iš Kliento pasirinkto atsiskaitymo būdo apie atsiskaitymą už prekes.

  6. Klientui pateikus užsakymą, Parduotuvės sistema automatiškai atsiunčia Klientui elektroninį laišką, kuriame nurodomos užsakytos prekės bei Kliento pateikti duomenys.

  7. Parduotuvė gavusi pranešimą, jog Klientas atliko mokėjimo pavedimą už padarytą užsakymą, įsipareigoja įvykdyti užsakymą.

  8. Kliento pateiktas užsakymas saugomas Parduotuvės duomenų bazėje remiantis Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimais dėl tokių duomenų saugojimo termino.

  9. Visais atvejais laikoma, jog Klientas, pateikdamas užsakymą, yra susipažinęs ir besąlygiškai sutinka su visomis Parduotuvės Taisyklėmis, kaip ir su visomis kitomis prie užsakymo nurodytomis sąlygomis.

  10. Sutartis sudaroma ir vykdoma lietuvių kalba.

  IV. Garantijos ir prekių kainų nustatymas

  1. Kiekvienos Parduotuvės prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės.

  2. Parduotuvė nurodo, o Klientas patvirtina, jog yra susipažinęs su tuo, kad prekės, nurodytos Parduotuvėje, savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl naudojamo monitoriaus ypatybių.

  3. Klientas sutinka, jog, jam elektroniniu būdu pateikiant užsakymą Parduotuvėje, už prekes jis įsipareigoja mokėti kainą, nurodomą užsakyme.

  4. Kainos Parduotuvėje ir užsakyme nurodomos Eurais.

  5. Parduotuvė parduoda prekes, atitinkančias užsakyme numatytas sąlygas. Tais atvejais, kai Klientui perduotos prekės neatitinka tam tikrų užsakymo reikalavimų, Klientas sutinka pirmiausia nedelsiant pranešti apie tai raštu Parduotuvės nurodytu el. paštu arba telefonu, o šis įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti, jeigu tokie trūkumai atsirado dėl Parduotuvės ar jos vardu veikiančių trečiųjų asmenų kaltės. Parduotuvė per protingą, su Klientu suderintą terminą, trūkumų nepašalinus, Klientas turi teisę savo teises ginti LR Civiliniame Kodekse numatyta tvarka.

  6. Parduotuvės įsipareigojimai prekių atžvilgiu:

  6.1. Parduotuvė įsipareigoja perduoti prekes, kurios atitinka informaciją nurodytą prie kiekvienos prekės.

  6.2. Parduotuvė įsipareigoja pateikti Klientui užsakyme nurodytą prekių kiekį. Parduotuvė neatsako tais atvejais, kai perduotų prekių kiekis, nėra tikslus dėl to, jog Klientas neteisingai nurodė duomenis užsakyme, pateiktame Parduotuvei.

  6.3. Parduotuvė visais atvejais pateikia Klientui prekių asortimentą, atitinkantį Užsakyme numatytus kriterijus.

  6.4. Parduotuvė įsiparegoja nurodyti visą informaciją susijusią su preke ir jos pristatymu, bei susisiekti su Klientu tuo atveju, jeigu dėl nepriklausančių nuo Parduotuvės aplinkybių, nepavyksta atitinkamai atlikti pateikto užsakymo.

  6.5. Prekės pristatomos supakuotos, atsižvelgiant į jų pobūdį, siekiant, kad prekės būtų tinkamos naudoti pagal paskirtį.

  6.6. Gavę prekes, būtinai patikrinkite:

  • Visada tikrinkite, ar pristatytų pakuočių skaičius atitinka važtaražtyje nurodytą pakuočių skaičių.
  • Patikrinkite ar nepažeista pakuotė.
  • Įsitikinę, kad pakuotė nepažeista, važtaraštyje įrašykite savo vardą, pavardę ir pasirašykite.
  • Jeigu pastebėjote, kad pakuotė pažeista, ją atidarykite ir patikrinkite, ar nepažeistos prekės.
  • Jeigu prekės pažeistos, atsisakykite priimti siuntą ir apie tai praneškite el.paštu info@tavodelne.lt Važtaraštyje nepasirašykite.

  V. Prekių grąžinimas

  1. Perkant parduotuvėje www.tavodelne.lt, kiekvienam pirkėjui ir jo nupirktai tinkamos kokybės prekei suteikiama 30 dienų grąžinimo garantija nuo prekės gavimo dienos.

  2. Norėdami grąžinti tinkamos kokybės prekę:

  Reikia būtinai susisiekti el. paštu info@tavodelne.lt. Iš anksto neperspėjus ir nesuderinus grąžinimo, prekės atgal nepriimamos.
  Paaiškinti priežastį ir prisegti pirkimo įrodymą.
  Prekė turi būti nenaudota, su ženklinimo etiketėmis bei originalioje pakuotėje, nesugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos.

  3. Kiekvienai prekei suteikiama tiekėjo garantija gamybiniam brokui ir kitiems defektams nesusijusiems su normaliu prekės naudojimu ir aplinkos poveikių. Kiekvienos prekės garantijos laiką galite rasti prekių aprašyme.

  4. Norint grąžinti netinkamos kokybės prekę, atlikite aukščiau išvardintus žingsnius.

  5. Parduotuvė įsipareigoja ne vėliau kaip per 10 dienų nuo vartotojo prašymo gavimo dienos pateikti vartotojui motyvuotą rašytinį atsakymą.

  VI. Apmokėjimo tvarka ir terminai

  1. Klientas atsiskaito už savo užsakytas prekes vienu iš Parduotuvėje nurodytų būdu: naudodamasis savo banku internete arba paysera.lt sistema.

  2. Jeigu klientas pasirinko vieną iš internetinio atsiskaitymo būdų, jis įsipareigoja už užsakytas prekes atsiskaityti nedelsiant, priešingu atveju, jis praranda teisę reikšti pretenzijas dėl prekių pristatymo terminų pažeidimo, kadangi pagal Kliento užsakymą prekių siuntinys pradedamas formuoti tik Parduotuvei gavus apmokėjimą už prekes.

  VII. Prekių pristatymas

  1. Parduotuvė įsipareigoja nurodyti pristatymo termino prie kiekvienos prekės. Tuo atveju jeigu yra nesklandumu su pristatymu, Parduotuvė įsipareigoja susisiekti su Klientu ir rasti geriausią sprendimą.

  2. Klientas įsipareigoja atkreipti dėmesį į nurodytą pristatymo terminą ir kreiptis į Parduotuvę tik tuo atveju, jeigu praėjo 24 valandos nuo pristatymo termino pabaigos.

  3. Klientas įsipareigoja, užsakydamas prekes, nurodyti prekių pristatymo vietą, bei asmenį, kuris priims prekes.

  4. Klientas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Kliento pateiktais duomenimis, Klientas neturi teisės reikšti Parduotuvei pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

  5. Klientas, užsakymo metu pasirinkęs prekes atsiimti įmonės būstinėje, privalo pateikti asmens dokumentą bei užsakymo kopiją. Parduotuvė savo ruožtu įsipareigoja paskambinti Klientui, kai prekė bus paruošta.

  6. Prekės, užsakytos Parduotuvėje, pristatomos trimis būdais:

  1) Paštomatais (LPexpress, Omniva, DPD)

  2) Gyvai Vilniuje, atskirai susiderinus su Pardavėju.

  7. Tais atvejais, kai priėmus prekes Klientas pastebi, jog siuntoje nėra tinkamos prekės, Klientas privalo nedelsiant informuoti apie tai Parduotuvę.

  VIII. Kitos nuostatos

  1. Visi pranešimai Parduotuvei turi būti teikiami elektroniniu paštu info@tavodelne.lt arba telefonu Nr. +370 618 80688

  2. Sutartis sudaroma, vykdoma ir visas bendravimas tarp Kliento ir Parduotuvės vyksta valstybine kalba.  

  3. Vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžia Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, buveinės adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt.

  4. Prašymus ar skundus pirkėjas gali pateikti elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformoje http://ec.europa.eu/odr/.